O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Obradowała Rada Rynku Pracy

27 czerwca 2016 r.


W poniedziałek 27 czerwca obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy Miasta Nowego Sącza. Otwierając obrady, przewodniczący Leszek Langer przywitał wszystkich w imieniu prezydenta Ryszarda Nowaka, po czym przystąpiono do omawiania poszczególnych punktów. Po przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia rady, Stanisława Skwarło - dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy przedstawiła informację na temat bieżących wskaźników rynku pracy. Omówione zostały kwestie związane z potrzebami, jeśli chodzi o lokalny rynek pracy w Nowym Sączu.

Następnie dyskutowano na temat warunków finansowych i organizacyjnych szkoleń dla młodych pracowników, prowadzonych przez firmy szkoleniowe i potencjalnych pracodawców. Swoje uwagi do obowiązujących standardów szkoleń przedstawili: Piotr Litwiński, Henryk Najduch oraz Jan First. Po długiej dyskusji, przewodniczący rady zaproponował zredagowanie stanowiska Rady Rynku Pracy, które następnie zostanie przesłane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dyskutowano także o tym, co zrobić żeby utrzymać niski poziom bezrobocia, obecny jest najniższy od wielu lat.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie zmian do Wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach łącznej kwoty ustalonej dla Miasta Nowego Sącza zgodnie z algorytmem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych w 2016 roku oraz w sprawie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, który leży w obszarze kompetencji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Dyskutowano również na temat ewentualnego umorzenia nienależnie pobranych świadczeń przez dwoje mieszkańców Miasta Nowego Sącza.


leszek langer

leszek langer

leszek langer