O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Europejski Dzień Pracodawcy - Obradowała Rada Rynku Pracy

13 kwietnia 2016 r.


W Miasteczku Multimedialnym odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza. W środę 13 kwietnia nowoczesny budynek Parku Technologicznego „Brainville” stał się centrum konferencyjnym, z okazji przypadających w tym czasie Europejskich Dni Pracodawcy.

Posiedzenie Rady Rynku Pracy poprzedziło konferencję pod nazwą: „Młodzi na rynku pracy. Szanse i bariery”. Rozpoczynający posiedzenie rady - przewodniczący Leszek Langer przywitał wszystkich uczestników w imieniu prezydenta miasta Ryszarda Nowaka i przedstawił program obrad rady, na który złożyły się m.in. wydanie opinii w sprawie zmian do Wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, w ramach łącznej kwoty ustalonej dla Miasta Nowego Sącza, zgodnie z algorytmem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych w 2016 roku, a także przedstawienie informacji dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy o dodatkowych zasadach przyznawania oraz dodatkowych kryteriach oceny wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 roku. Dyskutowano m.in. o tym - jakich błędów należy unikać przy finansowaniu szkoleń pracowników, które organizowane są przez lokalnych pracodawców.

Rada Rynku Pracy, oprócz realizowanych zadań doradczych, opiniuje: wzór podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz plan ich wydatkowania. Ponadto decyduje o przeznaczeniu środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z ustalonymi przez Radę priorytetami wydatkowania tych środków. 

Pozwala to partnerom społecznym, w większym stopniu decydować o przeznaczeniu środków na szkolenia dla szczególnie potrzebujących grup pracowników, firm, branż lub regionów.  Rady Rynku Pracy zostały powołane w miejsce dotychczasowych Powiatowych Rad Zatrudnienia. Kadencja obecnej Rady obejmuje lata 2015-2019.Leszek Langer