O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczne



Valid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:






Europejski Dzień Pracodawcy - Konferencja
"O szansach i barierach dla młodych ludzi na sądeckim rynku pracy"


15 kwietnia 2016 r.


W panelu dyskusyjnym pod hasłem "Młodzi na rynku pracy. Szanse i bariery" zorganizowanym przez Sądecki Urząd Pracy i Miasteczko Multimedialne sp. z o.o., w ramach Europejskiego Dnia Pracodawcy, udział wzięli wiceprezydent Miasta Nowego Sącza Wojciech Piech, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Alina Paluchowska, prorektor PWSZ w Nowym Sączu doc. dr Marek Reichel, dyrektor działu IT w spółce Miasteczko Multimedialne Leszek Skocki, właściciel firmy Gotoma Tomasz Gołąb, przedstawiciel Eurocash&Carry Marek Pawlus, dr Waldemar Wodziak oraz student PWS Mateusz Sołtys. Podczas dyskusji poruszono kwestię sądeckiego rynku pracy na tle Małopolski, strategii rozwoju Nowego Sącza, doświadczenia młodych osób w poszukiwaniu pracy i ich przygotowanie do jej podjęcia oraz dostosowanie polskiego systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Alina Paluchowska podkreśliła, że - Nowy Sącz wyróżnia się na tle Małopolski, zdystansował Tarnów zarówno w zakresie przedsiębiorczości, ilości miejsc pracy, jak i powstawania nowych firm. Nowy Sącz jest trzecim miastem po Krakowie i powiecie Tatrzańskim, w oparciu o wskaźnik przedsiębiorczości, w całym województwie. W roku 2015 powstało tu ok. 1 000 podmiotów gospodarczych. Nowy Sącz wyróżnia się także niskim poziomem bezrobocia, a barometr zawodów wskazuje, że Nowy Sącz zajmuje pierwsze miejsce w kategorii zawodów tzw. deficytowych, czyli tych, które są poszukiwane na rynku pracy. W Nowym Sączu jest tych zawodów 61, co pokazuje, że można tutaj znaleźć pracę. W Nowym Sączu jest przedsiębiorczość, widzę tutaj potencjał, pomysłowość, chęć do działania i to jest dobre. Należycie do lepszych powiatów w Małopolsce, żeby nie powiedzieć, że jesteście drudzy po Krakowie.

Biorący udział w konferencji wiceprezydent Wojciech Piech odpowiedział na pytanie o to, czy w strategii miasta Nowego Sącza uwzględniona została grupa społeczna osób młodych. - Osoby młode są adresatami strategii miasta Nowego Sącza w nie mniejszym stopniu niż inne grupy wiekowe. Są adresatami 12 programów kluczowych, które ją operacjonalizują. Wiceprezydent podkreślił także, że - Młodzi ludzie to przyszłość miasta, stąd tak wiele działań i celów strategicznych zorientowanych jest na tę grupę społeczną. Zdaniem wiceprezydenta - Samorząd wspiera wprost tę grupę wiekową w obszarze rynku pracy i przedsiębiorczości poprzez pożyczki preferencyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dotacje dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy poręczenia funduszu poręczeń kredytowych, czy udostępnianie lokali na działalność gospodarczą po cenach preferencyjnych. Nie można tutaj pominąć także rozwiniętego systemu ulg w podatkach od nieruchomości. Jednak samorząd jest odpowiedzialny przede wszystkim za to, aby podnosić jakość życia mieszkańców, w tym ludzi młodych poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej, udostępnianie komunikacyjne miasta, współtworzenie we współpracy z pracodawcami i uczelniami wyższymi, oferty edukacyjnej skorelowanej z potrzebami rynku pracy, jednak w granicach, które określają obowiązujące przepisy prawa. Wojciech Piech zaznaczył, że konieczna jest współpraca z biznesem, aby ludzie młodzi mogli w Nowym Sączu znaleźć pracę zgodną z ich kwalifikacjami zawodowymi. - Miasto musi tworzyć warunki dla rozwoju talentów, musimy się otworzyć na stosowanie nowych technologii, edukację i gospodarkę cyfrową, Nowy Sącz musi stworzyć atmosferę otwartości, po to, aby ludzie młodzi chcieli tutaj zostać i tutaj przyjeżdżać wzbogacając potencjał rozwoju miasta - powiedział wiceprezydent miasta Nowego Sącza Wojciech Piech.

Zorganizowany przez Sądecki Urząd Pracy oraz Miasteczko Multimedialne sp. z o.o. panel dyskusyjny okazał się doskonałą okazją do omówienia przez przedstawicieli samorządu, szkolnictwa wyższego, przedsiębiorców oraz ludzi młodych potrzeb sądeckiego rynku pracy. Przeprowadzona, ożywiona, dyskusja pokazała, jak ważną kwestią jest właściwe przygotowanie osób młodych do wejścia na rynek pracy. Uczestnicy panelu omówili szanse, jakie daje młodym ludziom sądecki rynek pracy oraz bariery, zarówno po stronie rynku pracy, jak i osób bezrobotnych, które wymagają przezwyciężenia.