O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Niższe bezrobocie w mieśce, w kwietniu !

10 maja 2016 r.


Spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy. W kwietniu z ewidencji ubyło 236 osób.

Kwiecień był drugim z kolei miesiącem, w którym zaobserwowano spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy. Na koniec kwietnia w ewidencji urzędu pozostawało 3416 osób, tj. o 236 osób mniej niż poprzednim miesiącu i o 649 osób mniej niż rok wcześniej. Osoby z prawem do zasiłku stanowiły 14,8% ogółu zarejestrowanych (508 osób), a ich udział pozostał na poziomie poprzedniego miesiąca. Należy zaznaczyć, że korzystna sytuacja jest głównie wynikiem znacznej liczby podjęć pracy (315) oraz rozpoczęcia stażu lub szkolenia ze skierowania urzędu (62 osoby), a nie jak miało to miejsce w poprzednich latach z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy (130) czy odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd (19).

Zarejestrowani.

Osoby w szczególnej sytuacji stanowią ponad 86% ogółu zarejestrowanych w SUP. W tej grupie przeważają osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby do 30 i powyżej 50 roku życia.

W porównaniu z poprzednim miesiącem o 0.8 pp wzrósł udział kobiet, które obecnie stanowią 53,6% ogółu bezrobotnych. Wynika to z faktu, że wyłączenia z ewidencji wśród kobiet w kwietniu stanowiły niepełne 42% a przeważająca liczba wyłączeń dotyczyła mężczyzn. Może to wskazywać że oferty pracy dostępne obecnie na rynku były bardziej odpowiednie dla mężczyzn, którzy co pokazuje statystyka częściej podejmowali zatrudnienie.

Podjęcia pracy.

Jak wspomniano wcześniej w kwietniu 315 osób podjęło pracę, z czego 78% stanowiły podjęcia pracy niesubsydiowanej (246). Z finansowego wsparcia urzędu w podjęciu pracy skorzystało 69 osób, głównie była to refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia – 23 osoby, prace interwencyjne -12 osób, środki na podjęcie działalności gospodarczej 11 osób oraz roboty publiczne – 10 osób. W końcu miesiąca 107 osób odbywało staż, 94 było zatrudnione przy pracach interwencyjnych a kolejne 22 w ramach robót publicznych. 30 osób nabyło prawo do dodatku aktywizacyjnego to znaczy podjęło pracę w okresie przysługiwania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Łącznie osób uprawnionych do tego świadczenia w końcu kwietnia było 57.

W kwietniu wpłynęło do SUP 262 oferty zatrudnienia, czyli o 82 oferty więcej niż miesiąc wcześniej. Oferty którymi dysponował urząd dotyczyły głównie pracowników produkcji, sprzedawców oraz kierowców. Pojawiały się również oferty dla pracowników biurowych, ale były to głównie oferty stażu. Istotne jest również to, iż kolejny już miesiąc nie przynosi informacji o zamiarze zwolnień grupowych.

Praktycznie wszyscy bezrobotni zarejestrowani w SUP (3406 osób z 3416 zarejestrowanych) mieli ustalony profil pomocy. Przypomnijmy, że każdemu bezrobotnemu przypisany zostaje jeden z trzech profili: od I, gdzie wymagana pomoc sprowadza się w zasadzie do pośrednictwa pracy; przez II, gdzie bezrobotny może korzystać z większości form wsparcia do III, gdzie wsparcie ma bardziej złożony charakter, np. w postaci Programu Aktywizacja i Integracja. Zdecydowana większość zarejestrowanych osób – 2130 zostało zakwalifikowanych do II profilu pomocy a 1206 osób miało ustalony III profil wsparcia. Osób, które zostały uznane za te, które powinny znaleźć zatrudnienie bez większego wsparcia ze strony urzędu było na koniec kwietnia - 70. Zdecydowana większość z tych osób została objęta indywidualnym planem działania. IPD to nic innego jak nakreślenie ścieżki powrotu osoby bezrobotnej na rynek pracy i zawiera listę czynności, które mają wykonać obydwie strony, zarówno bezrobotny, jak i urząd. IPD przygotowują doradcy klienta wspólnie z bezrobotnym. Działania zaplanowane w ramach IPD są uzależnione od wcześniej ustalonego profilu wsparcia.

W kwietniu przygotowano IPD dla 508 osób bezrobotnych, a łączna liczba osób realizujących IPD wynosiła na koniec kwietnia - 3350.

Stopa bezrobocia w Nowym Sączu.

8,1 proc. – tyle wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowym Sączu w końcu marca 2016 r. (ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego). Statystyki GUS-u dotyczące stopy bezrobocia ukazują się później niż dane liczbowe z powiatowych urzędów pracy, dlatego też te dane publikujemy z opóźnieniem.

W stosunku do lutego stopa bezrobocia w Nowym Sączu spadła o 0,3 pkt. proc. W ujęciu rocznym obserwujemy bardzo wyraźny spadek, o 1,3 punkta procentowego. Można przypuszczać, że w ślad za spadkiem liczby bezrobotnych w kwietniu stopa bezrobocia także spadnie.

W pozostałych powiatach subregionu nowosądeckiego, obejmującego trzy powiaty ziemskie: nowosądecki, gorlicki i limanowski oraz jeden grodzki (miasto Nowy Sącz) również odnotowano spadek stopy bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiecie limanowskim (13,9 proc.), w powiecie nowosądeckim (ziemskim) odnotowano 13,6 proc., a w gorlickim 11,6 proc.

Stopa bezrobocia w Nowym Sączu jest niższa w porównaniu do Małopolski (8,5 proc.) i kraju (10,0 proc.). Porównywalny z Nowym Sączem pod względem potencjału demograficznego i gospodarczego Tarnów notuje stopę bezrobocia na poziomie 8,6 proc. Najniższe bezrobocie rejestrowane w Małopolsce tradycyjnie zanotowano w Krakowie (4,5 proc.), a najwyższe (16,2 proc.) w powiecie dąbrowskim.

Główny Urząd Statystyczny oblicza stopę bezrobocia jako procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

Bezrobocie w Polsce

W marcu bieżącego roku bezrobocie w Polsce spadło o 0,3 pkt. proc. i wyniosło na koniec miesiąca - 10 proc. Z danych GUS wynika, że na koniec marca 2016 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1,6 mln osób. To o ponad 50 tys. osób mniej niż w końcu lutego br.

Stopa bezrobocia w porównania do marca ubiegłego roku zmniejszyła się o 1,5 punktu procentowego, a liczba bezrobotnych zmniejszyła się w tym okresie o 260 tys.

Szczegółowe i na bieżąco aktualizowane dane statystyczne można znaleźć na stronie: http://supnowysacz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy.