O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Spada poziom bezrobocia w Nowym Sączu

16 kwietnia 2016 r.


Spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy. W marcu z ewidencji ubyło 175 osób.

W końcu marca 2016 r. w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy znajdowało się 3652 osoby bezrobotne. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych jest mniejsza o 590 osób.

Spadek liczby bezrobotnych ogółem wynika między innymi z faktu, że w marcu zarejestrowało się znacznie mniej osób niż w lutym (386). Różnica wynosi 141 osób. Tak niskiej liczby osób rejestrujących się w SUP na przełomie zimy i wiosny nie notowano od dłuższego czasu.

Innym faktem korzystnie wpływającym na spadek liczby bezrobotnych ogółem jest liczba bezrobotnych podejmujących pracę. W marcu było 314, w lutym tylko 268.

Mniej osób rejestrujących się w urzędzie pracy i większa liczba podejmujących zatrudnienie to dowód na poprawiającą się kondycję gospodarki, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ponadlokalnym. Dane są tym bardziej optymistyczne, że zwykle w marcu notowano roczny szczyt bezrobocia. Liczba bezrobotnych zaczynała spadać w kwietniu, kiedy ruszały prace sezonowe. Teraz jest inaczej, spadek bezrobocia obserwujemy miesiąc wcześniej.

ZAREJESTROWANI

Zdecydowana większość zarejestrowanych w SUP to bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy (86,1 proc.). Zaliczamy do nich między innymi osoby do 30. i powyżej 50. roku życia, niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne. Trzeba jednak zaznaczyć, że odsetek ten powoli, ale stale spada. To między innymi zasługa konsekwentnie realizowanych przez SUP programów wsparcia.

Największy udział w strukturze bezrobotnych stanowią długotrwale bezrobotni, czyli pozostający w ewidencji powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. Warto podkreślić, że odsetek ten spadł poniżej połowy wszystkich zarejestrowanych. Nie zmienia to faktu, że nadal jest bardzo wysoki, w marcu przekroczył połowę wszystkich zarejestrowanych (dokładnie – 50,4 proc.).

Kobiety stanowią one 52,4 proc. zarejestrowanych ogółem. Odsetek bezrobotnych kobiet powoli, ale stale rośnie. Więcej kobiet jest także wśród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (53,8 proc.). Wśród długotrwale bezrobotnych kobiety stanowią 56,9 zarejestrowanych.

PODJĘCIA PRACY

W lutym pracę podjęło 314 osób bezrobotnych (w tym 152 kobiety). W zdecydowanej większości, niemal czterech piątych, były to podjęcia pracy niesubsydiowanej, czyli bez wsparcia ze środków budżetowych.

Pracodawcy poszukiwali między innymi monterów – składaczy okien, pracowników budowlanych, tapicerów i jak zwykle sprzedawców. Branżą, gdzie stale poszukiwani są pracownicy, jest transport. Tam też można liczyć na najwyższe wynagrodzenie. W porównaniu do poprzedniego okresu więcej jest ofert zaczynających się od 2 tys. złotych, jeszcze w lutym dominowały oferty z wynagrodzeniem zaczynającym się od najniższej krajowej.

Nadal zdecydowana większość to oferty zatrudnienia na czas określony, okres próbny i umowę – zlecenie. Znaczna część ofert dotyczy zorganizowania stażu, szczególnie dotyczy to stanowisk biurowych. Pracodawcy oferowali przeważnie pojedyncze miejsca pracy, rzadko było ich kilka.

W urzędzie pracy nadal częściej poszukują pracowników mikro- i małe firmy niż potentaci.

W marcu wpłynęło do SUP 180 ofert zatrudnienia, w tym 42 oferty zorganizowania stażu. W lutym było nieco więcej ofert – łącznie 207.

Podjęcie zatrudnienia było w marcu najczęstszą przyczyna skreślenia z ewidencji. Nieco ponad sto osób zostało skreślonych z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy (najczęściej oznacza niezgłoszenie się do doradcy klienta w wyznaczonym terminie).

W końcu miesiąca na stażu były 64 osoby. Więcej – 84 bezrobotnych – zatrudnionych było tylko przy pracach interwencyjnych.

Spadł odsetek osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych. W końcu marca prawo do tego świadczenia miało 14,8 proc. (w lutym - 15,6 proc.) ogółu zarejestrowanych. Spełnienie kryteriów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych nadal pozostaje poza zasięgiem zdecydowanej większości zarejestrowanych.

W marcu 2016 r. żaden zakład w Nowym Sączu nie zgłosił zamiaru zwolnień grupowych.

ZANIM BEZROBOTNY WRÓCI NA RYNEK

W marcu przygotowano indywidualne plany działania (IPD) dla kolejnych 581 bezrobotnych. Ogółem w Sądeckim Urzędzie Pracy realizuje je ponad 3,3 tys. osób. Przypomnijmy, że IPD to nakreślenie ścieżki powrotu osoby bezrobotnej na rynek pracy i zawiera listę czynności, które mają wykonać obydwie strony, zarówno bezrobotny, jak i urząd. IPD przygotowują doradcy klienta.

Ponad 3,6 tys. osób zarejestrowanych w SUP ma ustalony profil pomocy. Każdemu bezrobotnemu przypisany zostaje jeden z trzech profili: od I, gdzie wymagana pomoc sprowadza się w zasadzie do pośrednictwa pracy; przez II, gdzie bezrobotny może korzystać z większości form wsparcia do III, gdzie wsparcie ma charakter specjalistyczny, np. w postaci Programu Aktywizacja i Integracja.

Zdecydowana większość bezrobotnych w SUP (ponad 2,4 tys. osób), ma ustalony II profil pomocy. Niemal co trzeci bezrobotny to osoba oddalona od rynku pracy, zaliczana do III profilu wsparcia. Osób wymagających minimalnego wsparcia jest zaledwie 78.

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM SĄCZU

8,4 proc. – tyle wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowym Sączu wyniosła w końcu lutego 2016 r. (ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego). Statystyki GUS-u dotyczące stopy bezrobocia ukazują się później niż dane liczbowe z powiatowych urzędów pracy, stąd marcowego spadku bezrobocia w Nowym Sączu jeszcze w nich nie widać.

W stosunku do stycznia stopa bezrobocia w Nowym Sączu minimalnie wzrosła (o 0,1 pkt. proc.).

W ujęciu rocznym obserwujemy jednak wyraźny spadek, o jeden punkt procentowy. Można przypuszczać, że w ślad za spadkiem liczby bezrobotnych w marcu stopa bezrobocia także spadnie.

W pozostałych powiatach subregionu nowosądeckiego, obejmującego trzy powiaty ziemskie: nowosądecki, gorlicki i limanowski oraz jeden grodzki (miasto Nowy Sącz) nie zaszły żadne zmiany. Najwyższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiecie limanowskim (14,5 proc.), w powiecie nowosądeckim (ziemskim) odnotowano 14,2 proc., a w gorlickim 12 proc.

Stopa bezrobocia w Nowym Sączu jest niższa w porównaniu do Małopolski (8,8 proc.) i kraju (10,3 proc.). Porównywalny z Nowym Sączem pod względem potencjału demograficznego i gospodarczego Tarnów notuje stopę bezrobocia na poziomie 8,8 proc. Najniższe bezrobocie rejestrowane w Małopolsce tradycyjnie zanotowano w Krakowie (4,6 proc.), a najwyższe (16,8 proc.) w powiecie dąbrowskim.

Główny Urząd Statystyczny oblicza stopę bezrobocia jako procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

BEZROBOCIE W POLSCE

W marcu bieżącego roku bezrobocie spadło o 0,3 pkt. proc. i wyniosło 10 proc. Tak dobrego wyniku w tym miesiącu nie było od 25 lat – podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z danych MRPiPS wynika, że na koniec marca 2016 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1,6 mln osób. To o ponad 50 tys. osób mniej niż w końcu lutego br.

- Spadek bezrobocia to świetna wiadomość zarówno dla pracowników, poszukujących pracy, jak i pracodawców. To ważny sygnał, że sytuacja gospodarcza jest coraz lepsza, a firmy chcą zatrudniać – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny pracy i polityki społecznej.

Według Ministerstwa, bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Poprawę widać też w liczbie zgłaszanych przez pracodawców wolnych miejsc pracy. W marcu było ich ponad 138 tys., o 6,5 proc. więcej niż w lutym.

Stopa bezrobocia w porównania do marca ubiegłego roku zmniejszyła się o 1,5 punktu procentowego. „W ciągu ostatnich 25 lat nie było tak niskiego bezrobocia w marcu jak w tym roku" – podaje MRPiPS.

Informacje resortu pracy muszą jeszcze zostać zweryfikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Statystyki resortu i GUS-u zwykle się pokrywają, a przynajmniej są bardzo zbliżone.

Szczegółowe i na bieżąco aktualizowane dane statystyczne można znaleźć na stronie: http://supnowysacz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy

\