O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Zapraszamy do udziału w projekcie

5 lutego 2017 roku


Rekrutacja w roku 2017 do projektu konkursowego Miasta Nowego Sącza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

pn. „WŁĄCZ SIĘ SPOŁECZNIE! AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW MIASTA NOWEGO SĄCZA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja

Zapraszamy mieszkańców miasta Nowego Sącza, korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, długotrwale chorych, wymagających pomocy, wsparcia w rozwiązywaniu problemów/trudności osobistych, rodzinnych, życiowych.

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci wsparciem specjalistycznym w obszarach: edukacyjnym, społecznym, zawodowym, zdrowotnym – w zakresie odpowiadającym indywidualnym potrzebom.

W ramach projektu przewidziano dla Uczestników wsparcie finansowe.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.mops.nowysacz.pl,

w zakładce: PROJEKTY SYSTEMOWE/KONKURSOWE

Rekrutacja do projektu konkursowego „Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza” odbywać się będzie od 11.01.2017r. do 24.02.2017r.: w poniedziałki od godz. 9.00 do godz.15.00
od wtorku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.00
w siedzibie Biura Projektu – Nowy Sącz ul. Nawojowska 17a pok. 3 i 10
Dodatkowo w dniach 17, 26 stycznia i 06, 15 lutego od godz. 09.00 do godz. 15.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żywiecka 13 pok. 120.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!