O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


Obradowała Rada Rynku Pracy

8 kwietnia 2017 r.


W pierwszych dniach kwietnia miało miejsce XI Plenarne Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza. Zebrani członkowie obradowali m.in. nad aktualną sytuacją na rynku pracy, wydali opinię w zakresie oceny racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy za 2016 r. Spotkanie miało miejsce w Sądeckim Urzędzie Pracy w Nowym Sączu.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Rady Leszek Langer. - Niezmiernie miło mi gościć Państwa na jedenastym już posiedzeniu Rady obecnej kadencji. Mam nadzieję, że obrady przebiegną w sposób sprawny i merytoryczny - mówił dyrektor wydziału Integracji i Rynku Pracy. - Na początku proponuję przyjąć porządek dzisiejszych obrad, a następnie protokół z poprzedniego, dziesiątego posiedzenia Rady - kontynuował dyrektor Langer.

Obydwa punkty zaakceptowano jednomyślnie, po czym głos zabrała Stanisłąwa Skwarło, dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy. - Przybliżę Państwu bieżącą sytuację na sądeckim rynku pracy. Są to dane aktualne z Głównego Urzędu Statystycznego na 28 lutego - mówiła dyrektor. - Zarejestrowanych bezrobotnych w ewidencji SUP mamy 2882 osoby, z czego 1541 stanowią kobiety, co daje około 53,5 procent. Wskaźnik ten od dłuższego czasu utrzymuje się na podobnym poziomie - kontynuowała. Dodatkowo omówiona została stopa bezrobocia w Nowym Sączu, która wyniosła na koniec lutego 6,2 procent, co w zestawieniu rok do roku wykazało znaczącą tendencję spadkową (o 2,2 proc.). Przeanalizowano również kwestie związane z osobami uprawnionymi do pobierania zasiłku, bezrobotnymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy, profilowaniem oraz ofertami pracy, jakie wpływają do urzędu.

Następnie Teresa Połomska, zastępca dyrektora SUP ds. Rynku Pracy, podsumowała gospodarowanie środkami Funduszu Pracy za rok 2016. - Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1294) oraz zgodnie z podziałem środków dokonanym przez samorząd województwa (wg określonych przez sejmik województwa kryteriów) w 2016 r. samorząd Miasta Nowego Sącza otrzymał i pozyskał środki Funduszu Pracy na finansowanie następujących zadań - rozpoczęła Teresa Połomska. Omówiono takie wydatki jak:

1. Wypłaty obligatoryjne - w wysokości faktycznych potrzeb z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, świadczeń integracyjnych i należnych składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń,

2. Programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej:

- w wysokości ustalonej algorytmem dla samorządu powiatowego (w ramach których realizowano program specjalny pn. "Praca łączy pokolenia", programy regionalne "Gwarancja 50+" i "Konserwator" oraz Program Aktywizacja i Integracja),

- środki z puli samorządu województwa na programy współfinansowane z EFS; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM),

- środki na finansowanie programu skierowanego do bezrobotnych do 30 roku życia (art.150f ustawy),

- środki z rezerwy Ministra na finansowanie trzech programów uruchomionych centralnie, tj. dla osób:
- w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art.49 pkt 2-6 ustawy,
- w wieku 30-50 lat,
- w szczególnej sytuacji na rynku pracy - art.49 ustawy.


3. Inne fakultatywne zadania - dotyczące m.in. eksploatacji systemu informatycznego, obsługi świadczeń wypłaconych bezrobotnym, kosztów wysyłki wezwań i zawiadomień, opracowywania i rozpowszechniania informacji o usługach Urzędu - w wysokości ustalonej algorytmem.

Na zakończenie wystąpienia Teresa Połomska omówiła dodatkowo dwa zadania realizowane przez Sądecki Urząd Pracy na aktywizację lokalnego rynku pracy:
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy (środki przeznaczone na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników),
- PFRON (finansowanie zadań w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu).

Wydatki kasowe Sądeckiego Urzędu Pracy ogółem zamknęły się kwotą 12 694 349,49 zł i były wyższe od poniesionych w 2015 r. o 8,4% (2015 r. - 11 709 327,45 zł). Najwyższy bo 81,2%, udział w strukturze w/w wydatków zajmowały wydatki limitowane środków Funduszu Pracy - 10 307 549,49 zł i Krajowego Funduszu Szkoleniowego 11,5% - 1 455 802,24 zł. W ramach tych środków zrealizowano 3 230 osobo/usług, w tym 2821 osobo/usług dla osób, które rozpoczęły udział w programie w 2016 roku, a pozostałe 409 dla osób, które rozpoczęły udział w 2015 r. i kontynuowały w 2016 r.

W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrała Sylwia Lachowska, kierownik Działu Programów Rynku Pracy w SUP. Kierownik działu omówiła strukturę wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób w ramach łącznej kwoty ustalonej dla miasta Nowego Sącza zgodnie z algorytmem na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych w 2017 roku. Rada jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała i przyjęła uchwałę.

Następnie Rada Rynku Pracy, po zapoznaniu się z założeniami programu specjalnego pn. "Czas na pracę", - pozytywnie zaopiniowała celowość realizacji w/w zadania przez Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu, w tym w szczególności po uwzględnieniu:

- Liczby osób objętych programem i kryteriów doboru tych osób, tj. 10 osób długotrwale bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego oraz z ustalonym III profilem pomocy. Aktywizacją w ramach programu obejmowane będą w pierwszej kolejności osoby zarejestrowane powyżej 12 m-cy, osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby w wieku do 30 r.ż. oraz kobiety.

- Zakładanych rezultatów programu specjalnego, w tym w ramach poszczególnych działań, tj. realizacja staży dla 10 osób wraz z usługami pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, ze skierowaniem na badania lekarskie oraz z zastosowaniem specyficznego elementu wspierającego zatrudnienie w postaci usługi pn. "Przygotowanie do pracy".

Założono, że w wyniku uczestnictwa w programie "Czas na pracę" zatrudnienie podejmie co najmniej 5 osób. Dodatkowo przeanalizowano i założono następujące wskaźniki przy realizacji programu:

- planowana efektywność kosztowa programu specjalnego na poziomie 19 400,00 zł/os.
- planowana efektywność zatrudnieniowa programu specjalnego na poziomie 50%,
- zakładane (planowane) koszty realizacji programu w wysokości 97 000,00 zł ogółem w ramach środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem dla Miasta Nowego Sącza na realizację programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2017 oraz planowanych kosztów poszczególnych przedsięwzięć w wysokości:
- organizacja staży (stypendium + składki ZUS, badania lekarskie) - 80 000,00 zł,
- zakup usługi pn. "Przygotowanie do pracy" - 17 000,00 zł.

Następnie Izabela Ziębowicz-Wróbel, zastępca kierownika działu Usług Rynku Pracy omówiła wniosek w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie tapicera w Zespole Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu. - W obecnej sytuacji pracodawcy w celu zaspokojenia potrzeb kadrowych zmuszeni są przyuczać osoby do wykonywania tego zawodu. Jednocześnie z bieżących kontaktów i doświadczeń wynika, że są oni otwarci na współpracę, która ukierunkowana jest na pomoc w uzupełnieniu tych deficytów - mówiła Ziębowicz-Wróbel. - Raporty Manpower wskazują również na to, że w ujęciu globalnym (badane były kraje z całego świata) około 20% pracodawców wskazuje brak umiejętności miękkich jako główną przyczynę problemów z pozyskaniem pracowników. Jeszcze większy odsetek, bo aż 25%, jako największy problem wskazuje brak doświadczenia potencjalnych pracowników. Wobec tego uważam, iż w procesie kształcenia osób w zawodzie tapicera duży nacisk powinien być położony na praktyczną część. W przyszłości to właśnie umiejętności praktyczne będą wprost rzutować na możliwości zatrudnieniowe absolwentów. Jednym z pomysłów może być podjęcie ścisłej współpracy pomiędzy szkołą, a lokalnymi firmami w branży - kontynuowała. Rada pozytywnie zaopiniowała omawianą uchwałę i podjęła jednogłośnie decyzję o pozytywnym wydaniu w tej sprawie opinii. Poproszono również, aby po zakończeniu procesu rekrutacyjnego w placówce, poinformowano Radę o wynikach naboru uczniów oraz dalszych losach uruchomionego kierunku.

Kolejnym punktem posiedzenia Rady było wydanie opinii w sprawie umorzenia kosztów sądowych i kosztów zastępstwa prawnego powstałych w związku z dochodzeniem zwrotu nienależnie wypłaconego dofinansowania studiów podyplomowych z Funduszu Pracy. Dyrektor Stanisława Skwarło bardzo dokładnie i szczegółowo przedstawiła sytuację, w której znalazł się jeden z beneficjentów programu. Po szczegółowej analizie Rada wydała w tej sprawie pozytywną opinię.

Na zakończenie spotkania przewidziano dyskusję i wolne wnioski. Głos zabrał Henryk Najduch, z firmy Nowomag, który zwrócił uwagę na brak na rynku pracy specjalistów - spawaczy. Poprosił o informację nt. ewentualnych szkoleń pracowników i bezrobotnych w tym zawodzie. Spotkanie zakończył przewodniczący rady - Leszek Langer, który życzył w imieniu swoim oraz Prezydenta Ryszarda Nowaka wszystkim obecnym na sali zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy.