O nas

Wydział Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza sprawuje nadzór nad Sądeckim Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Środowiskowym Domem Samopomocy, miejskimi Domami Pomocy Społecznej,
a także urzędnikami realizującymi zadania z obszaru PFRON.
Wśród kompetencji wydziału znajduje się m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w obszarze polityki społecznej
na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza.

Menu strony

Obszary działania

- Lokalny Rynek Pracy
- Polityka Społeczna
- Wspierania organizacji NGO
- Instytucje Rynku Pracy
- Instytucje Pomocy Społecznej
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- Partnerstwo na rzecz Rynku Pracy
- Kampanie społeczneValid XHTML 1.0 Strict

Aktualności:


KFS Spotkanie szkoleniowe

26 lutego 2017r.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy to jeden z programów wsparcia, który na dobre wpisał się w działania podejmowane przez pracodawców za pośrednictwem Sądeckiego Urzędu Pracy. Przypomnijmy, rządowy program rozpoczął się w 2014 r., a środki, którymi dysponował Sądecki Urząd Pracy to prawie 3 mln zł.

W dniu 16 lutego 2017 r. w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy przy ul. Węgierskiej 146 w Nowym Sączu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Było ono skierowane do pracodawców chcących podnieść kwalifikacje swoje lub pracowników i, jak zwykle, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wśród obecnych pojawili się m.in. przedstawiciele m.in. Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego, FAKRO, Domu Pomocy Społecznej, sądeckiego MPK, Proximy i innych firm.

Zebrani goście mieli możliwość uzyskania wyczerpujących informacji na temat nowych zasad naboru wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach KFS w 2017 roku. Materiały prezentowała Izabela Ziębowicz-Wróbel, zastępca kierownika Działu Usług Rynku Pracy.

Spotkanie zainicjowała dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy, Pani Stanisława Skwarło, witając gości i dziękując im za przybycie. - Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy - powiedziała Pani dyrektor. - Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki - przypomniała.

Pani dyrektor Stanisława Skwarło poinformowała zebranych, że nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 21.02.2017 r. do 28.02.2017 r.. Zaznaczyła, iż będzie on powtarzany do wyczerpania ustalonego limitu środków, jakimi dysponuje Urząd, tj. do wysokości 600 000,00 zł.

- Istota jest zmiana priorytetów wydatkowania środków KFS - podkreśliła. - Zgodnie z ustaleniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w roku bieżącym fundusze będą przyznawane w pierwszej kolejności na: wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna; wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; wsparcie kształcenia ustawicznego osób, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej - poinformowała Pani dyrektor.

Następnie głos zabrała Teresa Połomska, zastępca dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy ds. Rynku Pracy, która przybliżyła istotę rozporządzenia Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej oraz omówiła zmiany w regulaminie przyznawania środków KFS. Wśród tych najważniejszych znalazła się konieczność przygotowania załączników do wniosku przed jego złożeniem, tak aby stanowiły z nim całość.

- Ich brak, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu, świadczyć będzie o nieprawidłowości wniosku i konieczności jego uzupełnienia - powiedziała Pani Teresa Połomska. - To ważne, ponieważ rozpatrywanie wniosków będzie odbywać się zgodnie z kolejnością ich wpływu, ale tylko pod warunkiem, że dany wniosek zawierać będzie obowiązujące załączniki. Brak któregokolwiek z załączników spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia - dodała. Pani dyrektor przypomniała, że wniosek musi zawierać: dane pracodawcy; wskazanie działań podejmowanych wobec pracowników, których wydatek dotyczy; określenie całkowitej wysokości wydatków; uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego; uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS; informację o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem. - W przypadku, gdy wniosek pracodawcy będzie nieprawidłowo wypełniony, Urząd wyznaczy pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni na jego poprawienie - zaznaczyła Pani dyrektor.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja materiałów przygotowanych przez Izabelę Ziębowicz-Wróbel a dotyczących m.in. zakresu działań finansowanych z KFS i zasad wydatkowania.

- W roku 2017 Urząd przeznacza środki KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które składają się: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych; badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem - oświadczyła Pani Izabela Ziębowicz-Wróbel. Zaznaczyła, że istotną zmianą w rozporządzeniu jest dopuszczalność negocjacji pomiędzy Starostą (Prezydentem Miasta Nowego Sącza) a pracodawcą treści wniosku oraz brak możliwości zmiany zakresu wsparcia po zawarciu umowy z Sądeckim Urzędem Pracy.

Ważną część spotkania z pracodawcami stanowiła możliwość zadawania przez nich pytań w trakcie i po prezentacji oraz uzyskania na nie wyczerpującej odpowiedzi. Pracownicy Sądeckiego Urzędu Pracy chętnie służyli pomocą i wiedzą w tym zakresie.

W latach 2014-2016 do Sądeckiego Urzędu Pracy wpłynęło łącznie 259 wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zawarto 210 umów, w ramach których kształceniem ustawicznym objętych zostało 2 028 pracowników. Łączna kwota, jaką w latach 2014-2016 wydano na kształcenie ustawiczne wyniosła 2.919.665,66 zł